2028 2nd Ave New York NY 10029

 +1.212.289.2729

Thai Kitchen

MALII