Thai Kitchen

2028 2nd Ave New York NY 10029

 +1.212.289.2729

MALII